GĂNG KIỂM TRA Y TẾ - CỔ TAY DÀI - MỤC LỤC WEB

 
1
Quá trình công nghệ, kiểm tra, đóng gói Găng Kiểm tra Y tế cổ tay dài tại TÂN XUÂN TÂM
Standards and quality control, packing technology process of Exa. long-sleeve gloves at TAN XUAN TAM
Xem
2
Đặc tính kỹ thuật của Găng Kiểm tra Y tế cổ tay dài của TÂN XUÂN TÂM (tiếng Việt)
Technical specifications of TAN XUAN TAM Examination long-sleeve gloves (Vietnamese)
Xem
3
Đặc tính kỹ thuật của Găng Kiểm tra Y tế cổ tay dài của TÂN XUÂN TÂM (tiếng Anh)
Technical specifications of TAN XUAN TAM Examination long-sleeve gloves (English)
Xem
4
Bao bì đóng gói Găng Kiểm tra Y tế cổ tay dài
Packaging of Examination long-sleeve gloves
Xem 
5
Kết quả kiểm tra đặc tính cơ lý của Găng Kiểm tra Y tế cổ tay dài  tại Trung Tâm 3, Bộ KH và CN Việt nam
Testing results of physical properties of Examination long-sleeve gloves at  Center III.
Xem 
6
Tiêu chuẩn quốc tế ISO  về Găng Kiểm tra
Tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6343-1: 2007 về Găng Kiểm tra  PDF format-  Xem
 
7
Chứng chỉ ISO 9001: 2015 của TÂN XUÂN TÂM
ISO 9001: 2015 Certificate of TAN XUAN TAM
Xem
8
Chứng chỉ ISO 13485: 2016 của TÂN XUÂN TÂM
ISO 13485: 2016 Certificate of TAN XUAN TAM
Xem
9
Văn bản phân loại Găng Kiểm tra Y tế cổ tay dài TÂN XUÂN TÂM
Classification document applied for TAN XUAN TAM Examination long-sleeve gloves
Xem
10
Hướng dẫn cài đặt công cụ "Adobe Flash Player" để xem các "Flash" files trên website này
Installation guide on installing "Adobe Flash Player" for viewing "Flash" files on this website
Xem
 
Lịch sử Tân Xuân Tâm Găng Phẫu thuật-Mục lục website Về trang chủ Tân xuân Tâm