GĂNG KHÁM SẢN - PHỤ KHOA - MỤC LỤC WEB
LATEX GYNECOLOGICAL - OBSTETRICAL EXAMINATION GLOVES

 
1
Găng khám Sản-Phụ khoa - Giới thiệu
Gynecological - Obstetrical exa. gloves - Introduction
Xem
2
Đặc tính kỹ thuật của Găng khám Sản-Phụ khoa của TÂN XUÂN TÂM (tiếng Anh)
Technical specifications of TAN XUAN TAM   gloves (English)
Xem
3
Đặc tính kỹ thuật của Găng khám Sản-Phụ khoa của TÂN XUÂN TÂM (tiếng Việt)
Technical spe. of TAN XUAN TAM Gynecological - Obstetrical exa. gloves (Vietnamese)
Xem
4
Bao bì đóng gói Găng khám Sản-Phụ khoa
Packaging of  Gynecological - Obstetrical exa. gloves
Xem
5
Kết quả kiểm tra đặc tính cơ lý của Găng khám Sản-Phụ khoa tại Trung Tâm 3, Bộ KH và CN-VN
Testing results of physical properties of Gynecological-Obstetrical exa. gloves at  Center III.
Xem
6
Chứng chỉ ISO 9001: 2015 của TÂN XUÂN TÂM
ISO 9001: 2015 Certificate of TAN XUAN TAM
Xem
7
Chứng chỉ ISO 13485: 2016 của TÂN XUÂN TÂM
ISO 13485: 2016 Certificate of TAN XUAN TAM
Xem
8
Văn bản phân loại Găng khám Sản-Phụ khoa  TÂN XUÂN TÂM
Classification document applied for TAN XUAN TAM  Gynecological-Obstetrical exa. gloves
Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký găng khám Sàn-Phụ khoa -Xem
Xem
9
Hướng dẫn cài đặt công cụ "Adobe Flash Player" để xem các "Flash" files trên website này
Installation guide on installing "Adobe Flash Player" for viewing "Flash" files on this website
Xem
 
Lịch sử Tân Xuân Tâm Găng Kiểm tra Ytế-Mục lục website Về trang chủ Tân xuân Tâm